Welcome To Rangae District" ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอระแงะ

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ 
หมู่ที่ ๕ ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส


ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรผู้บริสุทธิ์ ที่ ประสบเหตุการณ์ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส    ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังกรณีการทารุณ กรรมสังหารชีวิตนาวิกโยธิน 2 นาย                ณ บ้านตันหยงลิมอ เมื่อปลาย เดือนกันยายน 2548 ที่ผ่านมา


วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งจ้างแรงงานของผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ของผู้ก่อความไม่สงบไม่กล้าออก เดินทาง    ไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้าน
2. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษของชุมชน 
3. เป็นแหล่งให้การเรียนรู้โดยการปฏิบัต

ที่ตั้งโครงการ
หมู่ที่ 5 บ้านป่ าไผ่ ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

พิกัด E 805299.7538
       N 692450.9877อาณาเขตติดต่อ
                                            • ทิศเหนือ จดบ้านกายูมาตี
                                            • ทิศใต้ จดบ้านไอปาแซ
                                            • ทิศตะวันออก จดบ้านออก
                                            • ทิศตะวันตก จดบ้านลาลู
พื้นที่ภายในฟาร์มฯ จํานวน 200 ไร่ แบ่งออกเป็นกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
 1. กิจกรรมพัฒนาที่ดิน
 2. กิจกรรมด้านพืชเศรษฐกิจ พื้นที่จํานวน 126 ไร่ 
 3. กิจกรรมด้านประมง พื้นที่จํานวน 25 ไร่ 
 4. กิจกรรมด้านปศุสัตว์ พื้นที่จํานวน 30 ไร่ 
 5. กิจกรรมด้านแปรรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์

****************************
1. กิจกรรมพัฒนาที่ดิน นับเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ สําคัญเพราะต้องมีการไถปรับพื้นที่และทําการ ปรับปรุงบํารุงดินก่อนกเพาะปลูกพืช โดยงาน พัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ ส่งเสริมการปลูกปอเทือง ซึ่งเป็นพืชปุ๋ยสดช่วยในการปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์พืช เจริญเติบโตได้ดี
ปลูกหญ้าแฝกกันการพังทะลายของดิน


   
2. กิจกรรมด้านพืชเศรษฐกิจ พื้นที่จํานวน 126 ไร่
  • ดําเนินการไถปรับพื้นที่เพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล
  • ปลูกผักกินใบ และผักกินผล เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง
  • ผักกาดขาว ผักหวาน แตงกวา ถั่วฝักยาว พริกขี่หนู มะเขือ
  • ชะอม บวบเหลี่ยม มะพร้าวกินยอด ฯลฯ
  • ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดหวาน ไผ่หวาน อ้อย แตงโม
  • ปลูกไม้ผล เช่น กล้วยนํ้าว้า มะละกอ ฝรั่ง มะม่วง

3. กิจกรรมด้านประมง พื้นที่ จํานวน 25 ไร่
 • สร้างกระชังสําหรับขยายพันธุ์ปลา 12จํานวน 
 • บ่อดิน 13 บ่อ ดําเนินการเลี้ยงปลาแรด 1 บ่อ
 • เลี้ยงปลานิลดํา และปลานิลแดง จํานวน 11 บ่อ และเลี้ยงในคลองชลประทานภายในฟาร์ม 
 • เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 6 บ่อและเลี้ยงตามธรรมชาติแบบ จํากัดพื้นที่ 
 • ผลิตลูก ปลานิลแดง ปลานิลดํา และลูกกบ เพื่อส่งจำหน่าย4. กิจกรรมด้านปศุสัตว์ พื้นที่จําวน 30 ไร่
• โรงเรือนจํานวน 7 โรงเรือน เพื่อเลี้ยงสัตว์ปีกและ สัตว์เคี้ยวเอื้อง
• เลี้ยงแพะนม พันธุ์ซาแนน พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 15 ตัว ลูกรุ่น 10 ตัว
• แพะเนื้อพันธุ์บอร์ แม่พันธุ์ 4
• รวมจํานวนแพะ พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 19 ตัว ลูกรุ่น 10 ตัว
• เลี้ยงห่าน จํานวน 1 โรงเรือน5. กิจกรรมด้านการแปรรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์
• นำผลผลิตบางส่วนมาทำการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ทำปลาแดดเดียว กระเจียบอบแห้ง ทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผลิตสบ่นู มแพะ จำหน่ายนมแพะบรรจุขวดขนาด 140 ซีซี ราคาขวดละ 10 บาท
• และกำลังศึกษาการทำโยเกิตนมแพะ